1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

6 Hekim Yönetmeliği Son Dakika Haberi !


0

Sağlık Bakanlığı, özel muayenehanelere kısıtlama getiren, 6 Doktor Yönetmeliği olarak bilinen Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde özel muayenehane doktorlarının talebi doğrultusunda bir düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeye nazaran, “7 Ocak 2023 tarihinden evvel muayenehanesi bulunan tabipler, mukavele yapacakları sıhhat kuruluşlarından birinde takım sınırlamasına tabi tutulmayacaktır”

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik

İstanbul Tabip Odası Hukuk Ofisi, 6 Doktor Yönetmeliği’nde yapılan revize çalışması hakkında ayrıntılı açıklama yaptı. Hukuk Bürosu’nun yeni yönetmelik hakkındaki çalışması şöyle, “Bilindiği üzere, mesleğini hür olarak icra eden doktorlar, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Şekli İcrasına Dair Kanun ile 2219 sayılı Özel Hastaneler Kanunu kararlarına uygun olarak, muayenehanelerine müracaat eden hastaların teşhis ve tedavisini, hizmet bedeli hastalar tarafından karşılanmak üzere, özel sıhhat kuruluşlarında yapabilmektedir. Ancak 6 Ekim 2022 tarihinde hem Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde, hem de Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler ile mesleğini hür olarak icra eden doktorların, muayenehanelerine başvuran hastaların teşhis ve tedavisini, özel sıhhat kuruluşlarında yapabilmeleri için, boş uzman tabip takımı bulma ve yıllık kontrat yapma kaidesi getirilmiştir. Boş uzman tabip takımı olmaması halinde, özel sıhhat kuruluşlarının, lakin toplam uzman doktor takım sayılarının %15’ine kadar doktorla mukavele imzalayabileceği düzenlenmiştir. Sağlık hizmeti sunumunda rastgele bir muhtaçlığın eseri olmayan, hizmetin gerekleri ve kamu faydası ile bağdaşmayan, tabipler için özgür meslek icrasını imkânsız hale getiren ve hasta haklarını da ihlal eden bu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için çok sayıda meslek kuruluşu, uzmanlık derneği ve tabip tarafından Danıştay’a başvurulmuş; tarafımızdan da hem 206 doktor ismine, hem de İstanbul Tabip Odası ismine dava açılmıştır”

6 Tabip Yönetmeliği’nde Neler Değişti ?

Hekim kamuoyunun büyük reaksiyonuna neden olan düzenlemeler hakkında, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından, 27 Aralık 2022 tarihinde, taleplerin ele alındığı ve istikrarları kuracak yeni çalışmanın 7 Ocak 2023 tarihinden evvel ilan edileceği duyurulmuştur. Nihayetinde yönetmelik değişiklikleri 7 Ocak 2023 tarih ve 32066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak tıpkı gün yürürlüğe girmiş, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin Ek 5. hususunun birinci fıkrasının (ı) bendinin ilgili kısmı; “ı) Muayenehanesi bulunan tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci unsurunun üçüncü fıkrası mucibince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Toplumsal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık kontrat yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanelerde yapabilir. Özel hastaneler, ilgili branştaki toplam takım sayısının üçte birini aşmayacak formda doktorla mukavele yapabilir. Muayenehanesi bulunan 60 yaş üstü tabipler, mukavele yaptığı hastanelerin birinde bu takım sınırlamasına tabi tutulmaz. Kontrat imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda doktorun istediği öbür bir hastanede bu sürecin yapılması için Vilayet Sıhhat Müdürlüğü tarafından olay bazlı özel müsaade verilebilir…” şeklinde tekrar düzenlenmiştir.

HÜR HEKİMLİK MESLEĞİMİZ GASP EDİLİYOR ! 

Özel Muayenehane Yönetmeliği’nde Ne Değişti ?

Aynı Yönetmeliğe, “Bu unsurun yayımlandığı tarihten evvel muayenehanesi bulunan tabipler, kontrat yapacakları hastanelerin birinde ek 5 inci hususun birinci fıkrasının (ı) bendindeki takım sınırlamasından muaf tutulur.” düzenlemesini içerir Süreksiz 20. Husus eklenmiştir. Bu düzenlemelere paralel olarak Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1. Hususunun 12. fıkrasında da değişiklik yapılmıştır. Görüldüğü üzere, muayenehane tabipleri için, tıp merkezi ve hastanelerde boş takım bulmak şartı ortadan kaldırılmış, lakin; Hekimin yıllık mukavele yapacağı hastane ve tıp merkezinin, ilgili branşta ruhsatı bulunması kaidesi getirilmiştir. Hastane ve tıp merkezlerinin mukavele yapabileceği tabip sayısı, ilgili branştaki toplam takım sayısının üçte biri ile sonlandırılmıştır. Kadro sayısına ait sınırlamanın iki istisnası düzenlenmiştir: 7 Ocak 2023 tarihinden evvel muayenehanesi bulunan doktorlar, mukavele yapacakları sıhhat kuruluşlarından birinde takım sınırlamasına tabi tutulmayacaktır. Muayenehanesi bulunan ya da muayenehane açacak olan 60 yaş üstü doktorlar de, mukavele yapacakları sıhhat kuruluşlarından birinde takım sınırlamasına tabi tutulmayacaktır. Ayrıca muayenehane doktorunun mukavele imzaladığı sıhhat kuruluşunda hastasına müdahale edemediği durumlarda, Vilayet Sıhhat Müdürlüğü’nden hadise bazlı özel müsaade alarak istediği diğer bir hastanede bu süreci yapabileceği düzenlenmiştir. Böylelikle muayenehane doktorlarının haklı talepleri tekrar karşılanmamış, 6 Ekim tarihli hukuka muhalif düzenlemelerden geri adım atılmış üzere görünse de; bu sefer de ilgili branşın hastane ruhsatında yer alması kuralı ve ilgili branştaki takım sayısına bağlı kısıtlama getirilmiştir. Hali hazırda muayenehanesi olan tabipler ile 60 yaş üstü tabiplere tek bir sıhhat kuruluşu için verilen muafiyet, yeni muayenehane açılışları için ve 60 yaş altı için verilmemiştir. Hem mevcut muayenehaneler ile yeni açılacaklar ortasında, hem de 60 yaş altı ve üstü doktorlar ortasında, ayrımı haklı kılan bir neden olmaksızın eşitlik prensibi de ihlal edilmiştir. Mesleğin özgür icrasına getirilen kısıtlama özü itibariyle devam ettirilmiştir. Tıpkı 6 Ekim tarihli değişikliklerde olduğu üzere, 7 Ocak değişiklikleri de, üst hukuk normları olan 1219 sayılı Kanun ile 2219 sayılı Kanunu’na terstir. Çalışma hakkı, mukavele özgürlüğü, eşitlik unsuru, hukuk devleti ile hukuksal güvenlik ve bellilik prensipleri, kazanılmış hak ve yasal beklenti unsurları üzere anayasal kuralları ihlal etmektedir. Bu manada yargı yoluna yine başvurmak ve hür meslek icrasına yönelik kısıtlamaları ortadan kaldırmak için İstanbul Tabip Odası sürecin takipçisi olacak, gayrete devam edecektir. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap