1. Anasayfa
 2. Anasayfa

Genel Sağlık-İş, Yükseköğretim Kurumları Ek Ödeme Yönetmeliğindeki Mağduriyet Yaratan Düzenlemeler İçin Danıştay’a Dava Açtı


0

Genel Sıhhat İş Sendikası, YÖK Döner Sermaye Yönetmeliğinin iptali davası açtı.

Sendika bahisle ilgili şu açıklamayı yaptı,

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Yol ve Asıllara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15.09.2022 tarih ve 31954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte, kelam konusu Yönetmelik üzerinde Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından ayrıntılı olarak kıymetlendirme yapılmış, hukuka alışılmamış ve mağduriyet yaratan düzenlemeler tespit edilmiştir. Kelam konusu hukuka muhalif düzenlemelere karşı Danıştay nezdinde “yürütmenin durdurulması” talepli iptal davası açılmıştır. Hukuka karşıtlığı tespit edilen ve dava açılan Yönetmelik düzenlemeleri hakkında bilgi vermek gerekirse;

 1. Dava konusu Yönetmeliğin 2. hususu ile asıl Yönetmelik olan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Yol ve Temellere Ait Yönetmeliğin 4. hususuna, 10. fıkra eklenmiştir. Kelam konusu 10. fıkra şu haldedir: “Ek ödeme, işçiye fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilir. 7 nci husus kararları gizli kalmak üzere; resmî tatil günleri, idari ve nöbet müsaadeleri, yılda yedi günü geçmeyen kısa periyodik hastalık rapor müddetleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor müddetleri, misyonu sırasında yahut misyonundan ötürü Sıhhat Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya yahut taarruza uğrayanların bu durumlarını sıhhat raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık müsaade mühletleri etkin çalışılmış gün olarak kabul edilir.” Kelam konusu düzenleme dikkate alındığında, 7 günden fazla hastalık raporlarının varlığı halinde 7 günü aşan müddetler, “fiilen çalışılan gün” olarak kabul edilmeyecektir. 7 günde uygunlaşması mümkün olmayan bir hastalık nedeniyle rapor alınabileceği hususu, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafından dikkate alınmamıştır. Hastalık raporunun 7 günü aşması “keyfi” nitelikte bir durum olmayıp, “mazeret” niteliğinde olduğundan, kelam edilen düzenleme içerisinde bulunan “yedi” ibaresi, hukuka ve yasaya açıkça terstir.
 2. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin 5/1-a unsurunda yer alan “yılda en fazla iki kere görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum üzere etkinliklere katılan personelin” kelam edilen süreçteki “bir yılda toplam 10 günü geçmeyen sürelerin” faal çalışılmış gün olarak kabul edileceğine benzeri bir düzenlemeye bu Yönetmelikte yer verilmemesi, eksik bir düzenlemedir. Bu nedenle, kelam konusu eksik düzenlemenin de iptali gerekmektedir.
 3. Dava konusu Yönetmeliğin 3. hususu ile asıl Yönetmelik olan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Adap ve Asıllara Ait Yönetmeliğin 9. hususunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik sonucunda 9. hususun “ç” bendi, “Sabit ek ödeme fiyatı, birebir aya ait olarak yapılacak temel ek ödeme meblağından mahsup edilir. Mesai içi teşvik ek ödemesinin hesabında temel alınacak tavan fiyatı, 2547 sayılı Kanunun 58 inci unsurunun (c) fıkrası uyarınca hesaplanacak tavan fiyattan sabit ek ödeme fiyatı ile taban ödeme fiyatı düşülerek tespit edilir.” biçimini almıştır. Yapılan kelamlı açıklamalarda “mahsuplaşma bulunmadığının” belirtilmesine karşın üstte belirtilen düzenlemede “mahsuplaşma işleminden” kelam edilmektedir. Yönetmeliğin reklamı kapsamında verilen vaatlerin, ihdas edilen düzenlemelerde karşılık bulmadığı görülmektedir.
 4. Dava konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek-4 Taban Ödeme Katsayı Cetveli” ile taban ödeme katsayıları belirlenmiştir. Ancak “Tabip, Diş Tabibi” için 2,26; “Eczacı” için 0,50; “Öğretim Vazifelisi (Doktora/Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlığını bitirmemiş)” için 0,32; “Sağlık Hizmetleri” için 0,32; “Diğer Lisansiyerler (Sivil savunma uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Toplumsal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Doktor, Kimyager, Sosyolog ve benzerleri) için 0,32; “Genel Yönetim Hizmetleri” için 0,16; “Teknik Hizmetler” için 0,16 ve “Yardımcı Hizmetleri” için 0,12 formunda belirlenen oranlar, “eşitlik ilkesine” ve “mülkiyet hakkına açıkça terstir. Kelam konusu katsayı oranları, listede takım ve unvanları sayılmış olan sıhhat çalışanları bakımından “hak edilen ve emeğin karşılığı olan” ödemelerin yapılmasının önüne geçecek kadar cüzidir. Günümüzün ekonomik şartlarında, belirtilen katsayılar üzerinden, hak edilen maddi getirinin elde edilmesi mümkün olmadığından, kelam konusu katsayı oranları açıkça hukuka terstir. Genel Sağlık-İş, tekrar alandan gelen sesleri dinlemiş, yapılan ayrıntılı türel çalışmalar sonucunda, mağduriyetleri giderebilecek, sıkıntılara deva olabilecek nitelikte “en kapsamlı” davayı açmıştır.

(BSHA)

 • 0
  mutlu
  Mutlu
 • 0
  _zg_n
  Üzgün
 • 0
  _a_k_n
  Şaşkın
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü
 • 0
  k_zg_n
  Kızgın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir