1. Ana Sayfa
  2. Anasayfa

Mesai Dışı Çalışma Yönetmeliği


0

Türk Tabipler Birliği Mesai Dışı Çalışma Yönetmeliği hakkında açıklama yaptı. Birlikten yapılan duyurda, Sıhhat Bakanlığı’nın Ek Ödeme Yönetmeliğinde yine mesai dışı çalışma tanımlandığı bildirildi.

“Sağlık Bakanlığı tarafından hasta müracaatının yüksek olduğundan ve gereksiz yere acil servis yoğunluğu yaşandığından bahisle mesai dışı çalışmaya ait bir kadro düzenlemeler daha evvel de yapılmıştır” denilen açıklamada, “Bu düzenlemelerin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği’nce açılan davalarda Danıştay tarafından, üst hududu belirlenmeksizin, kamu sıhhat işçisi için mevzuatta belirlenen çalışma müddetinin üzerinde bir çalışma müddeti öngören ve sıhhat hizmetinin niteliğinden kaynaklanan nöbet tarzından ve vardiyalı çalışma formundan farklı ve bunlara ek bir çalışma biçimi tanımlayan kararlar, Anayasanın 50. unsuru ile teminat altına alınan dinlenme hakkını ihlal edici bulunmuştur. Karalarda ayrıyeten bu düzenlemelerin Avrupa Toplumsal Koşulunda yer alan çalışma müddetlerinin tedricen azaltılması taahhüdüne alışılmamış nitelikte olduğu da belirtilmiştir. Lakin Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde tekrar mesai dışı çalışma tanımlanmıştır” sözlerine yer verildi.

Mesai Dışı Sıhhat Hizmeti Sunumuna Yönelik Yordam ve Esaslarda

TTB’nin açıklamasında düzenleme hakkında şu detaylar yer aldı, “Düzenlemede mesai dışı çalışma, “Nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmalar ile mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar hariç, Bakanlıkça belirlenen mesai içi genel tıbbi süreç puanı eşiğini aşan tabipler ile misyon verilen öbür çalışanın, Başhekimlikçe belirlenen çalışma vakitlerinde yapılan çalışmalar olarak tabir edilmiştir. Yönetmelikte “Tabiplerin mesai dışı toplam çalışma saati” de “Başhekimlikçe belirlenen sıhhat tesisi/klinik/branş bazında tabiplerin her birinin (asistan dahil) ilgili ek ödeme devrinde mesai dışı çalıştıkları saatlerin toplamını” olarak yeniden üst hudut belirlenmeksizin ve yasal desteği olmaksızın düzenlenmiştir. Tekrar Yönetmelikte “Başhekimlikçe sıhhat tesisi/klinik/branş bazında farklı başka mesai dışı çalışma yaptırılabilir” kararı yer almaktadır. Bununla birlikte Sıhhat Tesislerinde Mesai Dışı Sıhhat Hizmeti Sunumuna Yönelik Adap ve Esaslarda her ne kadar “Mesai dışı çalışacak işçi gönüllülük temeline nazaran ve talebi doğrultusunda belirlenir. Tabip ve öbür çalışanın çalışma gün ve mühletlerine ait takvimin oluşturulmasında ilgili işçi ile iş birliği içerisinde karar verilir” düzenlemesine yer verilmişse de idarecilerin doktorları “gönüllülüğe zorladığı” görülmektedir. Kaldı ki tabibi yasaya alışılmamış çalışmaya gönüllülüğe zorlayan ögenin temel gelirindeki kayıplar olduğu bilinmesine rağmen mesainin uzatılması, çalışanların dinlenme hakkını ihlal ettiği üzere tıbbi berbat uygulamaların da önünü açarak nitelikli sıhhat hizmeti sunumunu engellemektedir. Sıhhat hizmeti sunanlar ile hizmet alanların birlikte mağdur olmalarına yol açacak hukuka alışılmamış uygulamalardan vazgeçilmesi, sıhhat hizmetinin nitelikli sunulması için gereken adımların atılması zaruridir.

Yargıya Başvurulacak

Anayasanın 128. hususuna nazaran memurlar ve başka kamu vazifelilerinin nitelikleri, atanmaları, misyon ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile öbür özlük haklarının kanunla düzenleneceği kuralına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve sıhhat hizmet sunumunu belirleyen öteki düzenlemelere ve yargı kararlarına muhalif kararlar tarafından yargıya başvurulacaktır. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

Yorum Yap