1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik


0

Sağlık Bakanlığı, meslek örgütlerinden gelen yansıların akabinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. “Bu unsurun yayımlandığı tarihten evvel muayenehanesi bulunan doktorlar, kontrat yapacakları hastanelerin birinde ek 5 inci unsurun birinci fıkrasının (ı) bendindeki takım sınırlamasından muaf tutulur” ibaresi, özel muayenehane sahibi doktorlara rahat bir nefes aldırdı.

İşte O Düzenleme

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ek 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“ı) Muayenehanesi bulunan doktorlar, 1219 sayılı Kanunun 12 nci hususunun üçüncü fıkrası yeterince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Toplumsal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık mukavele yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanelerde yapabilir. Özel hastaneler, ilgili branştaki toplam takım sayısının üçte birini aşmayacak biçimde doktorla mukavele yapabilir. Muayenehanesi bulunan 60 yaş üstü tabipler, mukavele yaptığı hastanelerin birinde bu takım sınırlamasına tabi tutulmaz. Mukavele imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda doktorun istediği öteki bir hastanede bu sürecin yapılması için Vilayet Sıhhat Müdürlüğü tarafından hadise bazlıözel müsaade verilebilir. Muayenehane doktoruyla yapılan kontratın taraflarca imzalanmış nüshası, özel hastane tarafından SKYS’ye eklenir ve müdürlüğe gönderilir. Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir ve hastanın bilgileri tedavi olacağı özel hastaneye, Muayene Bilgi İdare Sistemi (MBYS) üzerinden Bakanlıkça belirlenen form ile gönderilir. Özel hastanede gerçekleştirilecek ayakta yahut yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ait bilgilendirilmiş istek formu hasta yahut yasal temsilcisi, muayenehane doktoru, özel hastanenin ilgili ünite sorumlusu ve mesul müdür tarafından imzalanır. Hastanın hastanede tedavisi müddetince ilgili tabip tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane doktoru ve özel hastane ortaklaşa sorumludur. Bu doktorlara hizmet sunan özel hastanenin mesul müdürü her ay sonu prestijiyle tedavi edilen hasta sayısı ve tabip ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıyeten bu formda tedavi gören hastalara detaylı fatura düzenlenir.”

MADDE 2- Tıpkı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 20- Bu hususun yayımlandığı tarihten evvel muayenehanesi bulunan tabipler, mukavele yapacakları hastanelerin birinde ek 5 inci unsurun birinci fıkrasının (ı) bendindeki takım sınırlamasından muaf tutulur.”

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin 29 sıra numaralı satırında bulunan “Ruhsatında ve/veya faaliyet müsaade evrakında kayıtlı uzman doktor branşlarındaki takım sayısının %15’ine kadar uzman doktorla kontrat imzalayabilme hakkı 1 yıl mühletle durdurulur.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararlarını Sıhhat Bakanı yürütür. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap